dzieńświstaka

36 tekstów – auto­rem jest dzieńświs­ta­ka.

czytelnik

Za­miast z żoną ba­raszko­wać w łóżku,
us­ta­mi, czu­le pieścić ją po brzuszku,
za­miast z ka­masut­ry prze­rabiać figury,
zak­ra­dał się nocą, w zakamarki...
"ob­cej" literatury. 

fraszka
zebrała 16 fiszek • 18 października 2014, 23:00

Skuszo­ny jabłkiem, cza­sami miewa - kwaśną minę. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 29 sierpnia 2014, 23:54

Są ludzie, dla których słowo, to Aka­demia Sztuk Pięknych,
są i ta­cy, którzy z piękne­go słowa, uczy­nić zechcieli...dru­giemu piekło.


z de­dykacją Ba­si - Lo­biz­ka :) 

myśl
zebrała 56 fiszek • 23 sierpnia 2014, 00:00

W stadzie, nig­dy wszys­tkie ow­ce nie są czar­ne i tyl­ko jed­na biała.
Nie zmienisz praw na­tury, choćbyś bar­dzo się starał. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 16 sierpnia 2014, 23:22

Chłop zaw­sze po­zos­ta­nie chłopem, cho­ciaż nie ma już co kosić
zaw­sze ma co młócić. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 6 lipca 2014, 15:04

Tchórzo-fretka:
przez głowę fut­ro zakładała, bo bała się spoj­rzeć praw­dzie w oczy. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 21 maja 2014, 00:20

Matematyk:
każda, była dla niego niewiadomą, dopóki słup­ka nie włożył... w nawias. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 28 kwietnia 2014, 14:01

W przedświątecznym kołow­rotku, pa­tetyczne wer­sy, z których nic nie wy­nika, ot tak, dla pub­li­ki, dla fiszek, by su­mienie zagłuszyć...
A Świs­tak praw­dy w sre­ber­ka nie za­winie, dla­tego krótko i na te­mat na­pisze, bo nie słowa, a ges­ty prze­mawiają do dru­giego człowieka.
Czy uj­rzy­my pier­wsze­go od­ważne­go, który " palmę po­koju" prze­każe z rąk do rąk...? Czy po­zos­ta­nie nam czy­tać li­teracką fik­cję, stworzoną dla po­zoru, pod su­tanną Świąt? 

myśl
zebrała 50 fiszek • 18 kwietnia 2014, 19:34

Ko­biety chcą, aby fa­ceto­wi na ich pun­kcie...
od­biła pal­ma, później biorą się za ma­lowa­nie naszych ja­jek, by na ko­niec pie­szczot powiedzieć,
śmi­gus dyn­gus kochanie. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 11 kwietnia 2014, 23:21

Niektórym to już wszys­tko jed­no, czy wyjdą za Ko­goś czy...za coś, naj­ważniej­sze aby wyjść
( i nie ko­nie­cznie ze skóry ) 

Odtwórz


in­sp. Mar­sjan­ka i Sisto. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 1 kwietnia 2014, 23:09
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

dzieńświstaka

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

19 października 2014, 17:33Marsjanka1980 sko­men­to­wał tek­st czytelnik

19 października 2014, 02:14dzieńświstaka sko­men­to­wał tek­st Wycieramy łzy , ro­biąc [...]

19 października 2014, 02:07dzieńświstaka sko­men­to­wał tek­st Bez sprze­ciwu

18 października 2014, 23:39dzieńświstaka sko­men­to­wał tek­st Mózg to nie [...]

18 października 2014, 23:31dzieńświstaka sko­men­to­wał tek­st Otocze­ni miłością, czu­jemy [...]

18 października 2014, 23:20dzieńświstaka sko­men­to­wał tek­st Głas­kaj ludzi słowem, [...]

18 października 2014, 23:00dzieńświstaka do­dał no­wy tek­st czytelnik

27 września 2014, 22:11dzieńświstaka sko­men­to­wał tek­st Mocno nakręco­nym puszczają sprężyny.